Blagodar Gama

OSH b

Oriental Shorthair Havana

 

Blagodar Gama

Sire: Blagodar Asgard (OSH n)
Dam: Afeona Jivitsa of Blagodar (OSH b 24)

 

PRA: n/n
MPSVI: n/n
GM1: n/n
Calicivirus: negative
Herpes virus: negative
Mycoplasma: negative
Chlamydia: negative

 
Gama